Menu

اهداف CRM

معمولا استراتژی CRM مبتنی بر چهار هدف اجرایی است:

 1. تشویق مشتریان دیگر شرکت ها یا مشتریان بالقوه به اولین خرید از شرکت

 2. تبدیل مشتریان موقت به مشریان وفادار

 3. ارائه خدمات با مطلوبیت بالا برای شمتریان وفادار به نحوی که به مبلغ شرکت بدل شوند.

در حقیقت مدیریت ارتباط با مشتری، کلیه فرآیندها و فناوری هایی است که سازمان برای شناسایی، انتخاب، ترغیب، گسترش، حفظ و خدمت به مشتری به کار می گیرد. مدیریت ارتباط با مشتری، مدیران را قادر خواهد ساخت تا از دانش مشتری برای بالا بردت فروش، ارائه خدمات و توسعه آن استفاده کنند و سودآوری روابط مستمر را افزایش دهند.

سویفت در سال 2001 بیان داشت که هدف CRM افزایش فرصت های کسب و کار از طرق زیر است:

 • بهبود فرآیند ارتباط با مشتریان واقعی 

• ارائه محصولات صحیحی به هر مشتری 

• ارائه محصولات صحیح از طریق کانال های صحیح به هر مشتری 

• ارائه محصولات صحیح در زمان صحیح به هر مشتری 

با انجام چنین کاری سازمان ها می توانند مزایای زیر را به دست آورند: 

حفظ مشتری: توانایی حفظ مشتریان وفادار و سودآور و کانال هایی برای رشد سودآوری کسب و کار 

اکتساب مشتری: کسب مشتریان واقعی بر اساس خصوصیات آن ها که باعث رشد و افزایش حاشیه سود می شود. 

سودآوری مشتری: افزایش حاشیه سود هر مشتری ضمن ارائه محصولات صحیح در زمان صحیح اهداف کسب و کار از مدیریت ارتباط با مشتری، کمک به بهبود ارائه خدمت به مشتری، افزایش ارتباطات با مشتری، کاهش هزینه های توزیع، انگیزه عالی و توجیه عالی و توجیه بکارگیری بیشتر کسب و کار الکترونیکی است. بسیاری از مشتریان جهانی (فعال در سطح جهان) برای پیشبرد برنامه تغییر و دگرگونی کسب و کارشان در حال بهره گیری از مدیریت ارتباط با مشتری هستند. باید به این نکته توجه کرد که مدیریت ارتباط با مشتری، برخی اوقات برای تشریح مدیریت ارتباط حفظ مشتری مورد استفاده قرار می گیرد.

در کل به صورت خلاصه می توان اهداف CRM را به صورت زیر نشان داد: 

• افزایش درآمد 

- شناخت فرصت های جدید تجاری 

- کاهش فرصت های از دست رفته 

- کاهش فرار مشتریان 

• ایجاد وفاداری مشتری 

- بهبود خدمات به مشتریان 

- بهبود جلوه کسب و کار 

• کاهش هزینه ها

 -ذخیره اطلاعات کسب و کار

 - کاهش دوباره کاری های بازاریابی

دی ان ان